กฎหมายสำหรับนักบริหาร”และการพัฒนาสุขภาวะสำหรับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
เรื่อง “กฎหมายสำหรับนักบริหาร”และการพัฒนาสุขภาวะสำหรับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร โดยอาจารย์พลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดลำพูน อาจารย์ศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ในวันพุธ ที่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องเรียร์เตอร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงงาน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน