ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด จังหวัดลำพูนและรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานการศึกษาที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาจากท่านชาตรี กิตติธนดิตถ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด
…โดย มจร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและหน่วยงานด้านการศึกษาทุกภาคส่วน ในการพัฒนาด้านการศึกษามาโดยตลอด ตั้งแต่โครงการ TFE (Teams For Education), โครงการ Coaching Teams เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา, โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อคนลำพูนตลอดไปครับ