ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคปกติ) ในระหว่างวันที่ ๒-๖ ตุลาคม ๒๕๖๖