โครงการพัฒนาและสร้างเสริมทักษะ (อพม.)

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างเสริมทักษะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
ณ อาคารพระสัทธรรม ชั้น ๒ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์