แจ้งบุคลากรคฤหัสถ์และนิสิตเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ ) องค์สถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖