อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx โดยมีพระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร., ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) บรรยายพร้อมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนกับส่วนงานทั้งสามว่า IBSC ได้นำเครื่องมือการบริหารแบบ EdPEx มายกระดับการบริหารจัดการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติอย่างไร โดยผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง และวิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริสุตานุยุต ,รศ.ดร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องอัจฉริยะ อาคาร ๒ ชั้น ๑ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖