โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรและนิสิต ประจำปี๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรม มจร. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน