การแข่งขันกีฬาบุคลากร”มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์”ครั้งที่๑๔

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร(ฝ่ายคฤหัสถ์)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้ง ที่ ๑๔ “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่๑๗-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖