งานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยองค์กรนิสิต ร่วมงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน