ร่วมเดินขบวนแห่โคมล้านนาของวัดพระธาตุหริภุญชัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเดินขบวนแห่โคมล้านนาของวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
…ขอขอบคุณองค์กรนิสิตทุกท่าน ผู้รังสรรค์ความสวยงาม…