การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐

งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “เอกบุรุษล้านนา มหาครูบาบุคคลสำคัญของโลก”
โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน, เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ, ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, ประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถานำสัมมนา ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเช่น จังหวัดลำพูน, ผู้บริหาร มจร,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเป็นต้น
ในโอกาสครบรอบ ๒๗ ปีของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗