พระครูสิริสุตานุยุตท,รศ. ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานปิด โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
โดยมอบ ประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่นผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พระพี่เลี้ยง ผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๒๖ และสาธุชน ผู้เข้าร่วมทุกท่าน เป็นต้น
โครงนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากท่านพระครูรัตนวรรณสาทร เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถดอนตอง ในระหว่างวันที่ ๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสถานอุโบสถดอนตอง