ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)