โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม ณ ห้องประชุมพระเทพรัตนนายก อาคารสำนักงาน ชั้น๓ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗