งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนได้จัดขบวนรถกัณฑ์มัทรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริบุญชัยฯ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗