พิธีปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารสำนักงาน ชั้น ๓ ห้องเธียร์เตอร์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗