ประชุมก่อนเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดประชุมก่อนเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและประเด็นหารือในเรื่องต่างๆ ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระเทพญาณเวที อาคารเรียน ๑ ชั้น ๒ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน