โครงการการประชุมวิชาการ Proceeding ครั้งที่ ๗

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดการประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ครั้งที่ ๗ ภายใต้หัวข้อ “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”