กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพิธีมอบตัวเป็นลูกมหาจุฬาฯ

..๑๐-๑๓ มิ.ย.๖๔  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดกิจกรรมเตรียมความนิสิตใหม่ภาคจันทร์-ศุกร์และภาคเสาร์-อาทิตย์ และพิธีมอบตัวเป็นลูกมหาจุฬาฯ ภายใต้มาตราการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งขับเคลื่อนกิจกรรมโดยคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ ๒ เน้นกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่วิถีธรรมนำชีวิต…