พิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาครู”

โดยเมตตาธรรมของพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ กิจกรรมดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัด ได้แบ่งนิสิต 4 รอบๆละ 150 รูป/คน โดยการร่วมสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ สสจ.