การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งผลคะแนนการประเมินด้วยวาจา อยู่ในระดับดี