ขยายการเรียนการสอนออนไลน์

ขยายการเรียนการสอนออนไลน์
ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔….ด้วยความห่วงใยด้านสุขภาพ หากนิสิตท่านใดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ในภาวะการติดเชื้อไวรัสโควิด แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้รีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือทางมหาวิทยาลัย ทางเราจะหาแนวทางและร่วมกันให้ความช่วยเหลือ