ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ ระดับสำนักงาน วิทยาลัย

     สำนักงานวิทยาลัย และ สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสำนักงาน วิทยาลัย 

    คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจประเมิน โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔