การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่1 และระดับชาติครั้งที่ 8″พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่” วาระครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

…การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1″พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่” วาระครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 19-20 มีนาคม 2565