พิธีรดน้ำดำหัว “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๕

“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีรดน้ำดำหัวพระเถระ ผู้บริหาร คณาจารย์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จุดธูปเทียน กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วม ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๖๕