พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเมตตาธรรม พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานพิธี และ เป็นองค์เทศนาธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เป็นอย่างดี และยังได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษากับองค์ประธานพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา