น้อมถวายมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ , ป.ธ.9,) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ, รองเจ้าคณะภาค 5 , อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน น้อมถวายมุทิตาจิตด้วยความเคารพยิ่ง