การประชุมคณะกรรมประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมพระเทพญาณเวที อาคาร ๑ ชั้น ๒ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย