ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องคิมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)