พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนิสิต ๖๖

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอพักนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนขนาด ๒ ชั้นจำนวน ๑๖ ห้อง โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุปถัมภ์โดยวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำนวยการสร้างโดยพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๖