ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่๑/๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมอาคาร๑ ชั้น๒ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖