สอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป)

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป) ตามที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ
คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบทั่วไป นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จึงจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๖ รอบทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องเธียร์เตอร์อาคารสำนักงาน ชั้น ๓ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน