โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

          วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ถือเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย  การบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั้งกับรัฐบาลและคณะสงฆ์   ทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเป็นเป็นองค์กรบริหาร ดังนี้