หลักสูตร ปริญญาตรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ดาวน์โหลด

หลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ