การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ลาพูน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน 0 เรื่อง

จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ำหนัก ๐.๒๐

ผลการดำเนินงาน 0 เรื่อง

จำนวนงานนสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ำหนัก ๐.๔๐

ผลการดำเนินงาน 0 เรื่อง

จำนวนงานนสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ำหนัก ๐.๖๐

ผลการดำเนินงาน 0 เรื่อง

จำนวนงานนสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ำหนัก ๐.๘๐

การติดตามการดำเนินงานวิจัย