ภาระงานสารบรรณ

  • การรับ-ส่ง หนังสือทั้งภายนอก และภายใน
  • จัดเก็บ ค้นหา หนังสือ
  • ร่าง-โต้ตอบ เวียน หนังสือ-เอกสาร
  •  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม อนุมัติ สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
  •  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สารสนเทศงานสารบรรณ