ตารางเรียน/ปฏิทินการศึกษา

***หมายเหตุ*** ข้อมูลล่าสุด วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๒๗ น.)

ปฏิทินการศึกษา (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ตารางเรียน (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖