ตารางเรียน/ปฏิทินการศึกษา

***หมายเหตุ*** ข้อมูลล่าสุด วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ (เวลา ๑๑.๐๖ น.)

ปฏิทินการศึกษา (ภาคจันทร์-ศุกร์)

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปฏิทินการศึกษา (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตารางเรียน (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖