Application

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี

รับตรง

ถึง ๓๐ มกราคม ๖๕

โควตา

ถึง ๓๑ มีนาคม ๖๕

ทั่วไป

ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๖๕

ทั่วไป (ขยายเวลา)

๑๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๖๕

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ มากรอกใบสมัครที่ห้องสมัครวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  พร้อมยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบ

ในกรณีที่จะยื่นใบสมัครผ่านไปรษณีย์  ให้ส่งมาที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

ติดต่อสอบถาม

อ.จันทรัสม์ ตาปูลิง

คณะพุทธศาสตร์

ผศ.ภราดร สุขพันธ์

คณะมนุษศาสตร์

ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์

คณะสังคมศาสตร์

กลุ่มLineOA วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เพิ่มเพื่อน