สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ในเขตภาคเหนือ

     วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และการบริหารงานของหลักสูตรครุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ ปี 
     ณ ห้องประชุมอาคารพระสัทธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

Leave a Comment