วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนร่วมเดินขบวนประเพณีลอยโขมด

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนร่วมเดินขบวนประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดรมณียาราม ในวันที่ ๗ พ.ย. ๖๓

Leave a Comment