กิจกรรมครบรอบ ๒๗ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

     วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดกิจกรรมครบรอบ ๒๗ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ  หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน ในวันอังคารที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
     เวลา ๑๒.๓๐ น.   ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน  ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
     เวลา ๑๓.๐๐ น.  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและปาฐกถานำ เรื่อง “บทบาทของผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นต่อโครงการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้าน ศีลธรรม” โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
     เวลา ๑๓.๔๐ น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “พุทธบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม”  โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
     เวลา ๑๕.๓๐ น.  กล่าวสรุป นโยบายของกระทรวงมหาดไทยต่อ “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” โดย นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง

– พระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ถวายไทยธรรม
– นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  อธิบดีกรมการปกครอง ถวายไทยธรรม 
– นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนถวายไทยธรรม