โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเมตตาธรรมจาก พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานฯ , พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และได้รับเกียรติ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร
…ขอขอบคุณศิษย์เก่า ปริญญาโท ที่ได้มาให้กำลังใจและมอบของขวัญแก่นิสิตใหม่ครั้งนี้

Leave a Comment