ขอกราบอนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก

ขอกราบอนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในนามวัดพระธาตุฯ มอบปัจจัยสนับสนุนกิจการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปี ๖๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และอนุโมทนาบุญสำหรับเจ้าภาพกองทุนศาสนทายาททุกท่าน เพื่อการศึกษาของนิสิต
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานประชุมคณะสงฆ์

Leave a Comment