คอร์สนวดไทยเพื่อสุขภาพ

๑ พ.ย.๖๓ พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบคอร์สนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดย พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ..ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์แผนไทยลำพูน กับ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นอกจากจะบริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพ วันนี้ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นหลายประเภท ก่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้สู่การประกอบวิชาชีพ และจิตอาสาด้านสุขภาพแก่สังคม
…หลักสูตรต่อไป เดือนธันวาคม…
ติดต่อได้ที่ #ศูนย์แพทย์แผนไทย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

Leave a Comment