Application

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี

รับตรง

ยื่นไม่เกิน ๒๖ ม.ค. ๖๗

โควตา

ถึงวันที่นี้ ถึง ๑๕ มี.ค. ๖๗

ทั่วไป

ถึงวันที่  ๑๗ พ.ค. ๖๗

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ มากรอกใบสมัครที่ห้องสมัครวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  พร้อมยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบ

ในกรณีที่จะยื่นใบสมัครผ่านไปรษณีย์  ให้ส่งมาที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

ติดต่อสอบถาม

ผศ.ภราดร สุขพันธ์

คณะมนุษศาสตร์

ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์

คณะสังคมศาสตร์

กลุ่มLineOA วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เพิ่มเพื่อน