ตารางเรียน/ปฏิทินการศึกษา

***หมายเหตุ*** ข้อมูลล่าสุด วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๑๓ น.)

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ปฏิทินการศึกษา (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ตารางเรียน (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต