ตารางเรียน/ปฏิทินการศึกษา

***หมายเหตุ*** ข้อมูลล่าสุด วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๑๓ น.)

ปฏิทินการศึกษา (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ตารางเรียน (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต