ตารางเรียน/ปฏิทินการศึกษา

***หมายเหตุ*** ข้อมูลล่าสุด วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (เวลา ๒๐.๒๖ น.)

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ภาคอังคาร-พฤหัสบดี

ปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต