ผลงานอาจารย์

อาจารย์ ผลงาน
ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์

อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำพูน
การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี
การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย
รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะเพื่อการลดการฆ่าตัวตายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการสร้างเสริมความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
พุทธนวัตกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนไทย
กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา
– รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยด้วยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา-ผสาน
การปฏิรูประบบราชการภายใต้มาตรา 44 หน้า 156
การพัฒนาทุนมนุษย์ในศตสรรษที่ 21 หน้า 1145
การพัฒนาประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามหลักสังคหวัตถุธรรม
การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุธรรม
จริยธรรมของภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรรัฐ หน้า 363
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 277
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสตรีเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม หน้า 488
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสตรีเพื่อการพัฒนาสังคม
พฤติกรรมภาวะผู้นำกับการสร้างความสุขวิถีพุทธในองค์กร หน้า 224
พุทธนวัตกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนไทย
ภาวะผู้นำสตรี กรอบแนวคิดตามแนวของพระพุทธศาสนา
สมถและวิปัสสนาภาวนา เครื่องมือสำหรับการสร้างความสุขในองค์กร หน้า 495
สันติภาพโลกบนพื้นฐานแนวคิดทางพระพุทธศาสนา หน้่า 140
The teaching and learning model of Thai Political studies courses using the Four Noble p.303
การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครอง หน้า 130
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย หน้า 185
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้า 52
การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลจังหวัดเลย หน้า 589
กลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองาส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้า 344
– จริยธรรมของภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรรัฐ
อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลาพูน
การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลย
– ภาวะผู้นำกับการสร้างและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุข