ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา สำนักงานวิทยาลัย และ สำนักงานวิชาการ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา สำนักงานวิทยาลัย และ สำนักงานวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔