โครงการเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ

     โครงการเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ
     18-21 กุมภาพันธ์ 2566
     โครงการเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ นำโดยท่านพระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน คณะผู้บริหารคณาจารย์ นำนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้ศึกษาเรียนรู้บูรณาการกับรายวิชาอาเซียนศึกษา และรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และร่วมหาแนวทางการบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย PHU XUAN มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเวียดนาม