โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖